Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng

Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng

A. Hoạch định

B. Tổ chức

C. Điều khiển

D.  Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng