Question: Cơ chế dẫn đến sự phát sinh đột biến gen là gì?

Question: Cơ chế dẫn đến sự phát sinh đột biến gen là gì? A. Rối loạn quá trình tự nhân đôi của ADN. B. Hiện tượng co xoắn của NST trong phân bào. C. Hiện tượng tháo xoắn của NST trong phân bào. D. Sự không phân li của NST trong nguyên phân. Hướng dẫn … Đọc tiếp

Question: Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau nào?

Question: Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau nào? 1. Đột biến gen là biến dị di truyền còn biến dị tổ hợp là biến dị tổ hợp thì không di truyền. 2. Đột biến gen xuất hiện đột ngột gián đoạn còn biến dị tổ hợp có … Đọc tiếp

Question: Chiều dài của một phân tử ÁDN là 6800 Ả, ADN đó có tổng số nuclêôtit là:

Question: Chiều dài của một phân tử ÁDN là 6800 Ả, ADN đó có tổng số nuclêôtit là: A. 2000 nuclêôtit. B. 3400 nuclêôtit. C. 4000 nuclêôtit. D. 1700 nuclêôtit Hướng dẫn Tổng số nuclêôtit = 6800 x 2 : 3,4 = 4000 nucleotit Đáp án cần chọn là: C

Question: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?

Question: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng … Đọc tiếp

Question: Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là

Question: Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là A. đột biến giao tử. B. đột biến tiền phôi. C. đột biến xôma. D. đột biến dị bội thể. Hướng dẫn Đột biến xôma không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu … Đọc tiếp

Question: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

Question: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A. điều kiện sống của sinh vật. B. điều kiện sống của sinh vật. C. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. D. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen. Hướng dẫn Sự … Đọc tiếp

Question: Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau, mỗi gen có 20% nucleotit loại A và 30% nuclêôtit loại G thì tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là:

Question: Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau, mỗi gen có 20% nucleotit loại A và 30% nuclêôtit loại G thì tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là: A. 2/3 B. 1/1 C. 1/5 D. 3/2 Hướng dẫn tỉ lệ A / G của đoạn ADN này là: 20% : … Đọc tiếp

Question: Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ?

Question: Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ? A. Đặc điểm và cấu trúc của từng gen B. Tác nhân ở môi trường ngoại cảnh hay trong tế bào C. Các điều kiện sống của sinh vật D. Cả A và B Hướng dẫn Đột biến gen bị ảnh hưởng … Đọc tiếp

Question: Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là:

Question: Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là: A. đều tạo ra kiểu hình không bình thường. B. đều mang tính chất đồng loạt và định hướng. C. đều không di truyền cho thế hệ sau. D. đều là biến đổi có liên quan đến cấu trúc vật … Đọc tiếp