Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng

Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng A. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra B. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp C. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo D. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra Hướng dẫn Chọn A là … Đọc tiếp

Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là

Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là A. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có tầm quan trọng B. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọng C. Kỹ năng nhân sự … Đọc tiếp

Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách A. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đàu ra không thay đổi B. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra C. Vừa giảm chi phí ở đầu … Đọc tiếp