Tuyển chọn bài tập hàm số – Phạm Duy

Tuyển chọn bài tập hàm số – Phạm Duy|Link tải

Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông

Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông|Link tải

Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông|Link tải

Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số – Vũ Ngọc Huyền

Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số – Vũ Ngọc Huyền|Link tải

Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương|Link tải

Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính

Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính|Link tải

Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu

Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu|Link tải

181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức|Link tải

200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn

200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn|Link tải