Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị

Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị

A. Cấp cao

B. Cấp giữa

C. Cấp thấp (cơ sở)

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng