Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

A. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đàu ra không thay đổi

B. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra

C. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra

D. Tất cả những cách trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng