Điền vào chỗ trống “Nhà quản trị cấp thấp thì kỹ năng ____________ càng quan trọng”

Điền vào chỗ trống “Nhà quản trị cấp thấp thì kỹ năng ____________ càng quan trọng”

A. Nhân sự

B. Chuyên môn

C. Tư duy

D. Giao tiếp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng