Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng

Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng

A. Nhân sự

B. Tư duy

C. Kỹ thuật

D. Kỹ năng tư duy + nhân sự

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng