Question: Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến

Question: Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến
A. Mất 1 nucleotit
B. Đảo vị trí Nucleotit
C. Thay thế 1 nucleotit
D. Thêm 1 nucleotit

Hướng dẫn

Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến thay thế 1
nucleotit.
Đáp án cần chọn là: C