“Chiến lược sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình” là:

“Chiến lược sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình” là: A. Chiến lược quyết đoán B. Chiến lược đưa ra lý do C. Chiến lược tham khảo cấp trên D. Chiến lược liên minh Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

Tác động mang lại kết quả tốt trong công việc và trong cả mối quan hệ làm việc:

Tác động mang lại kết quả tốt trong công việc và trong cả mối quan hệ làm việc: A. Sự tích cực, nhiệt tình tham gia B. Sự tuân thủ, phục tùng C. Sự kháng cự, chống lại D. Sự thỏa mãn yêu cầu các bên Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng