Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh

Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh

A. Vai trò người lãnh đạo

B. Vai trò người đại diện

C. Vai trò người phân bố tài nguyên

D. Vai trò người doanh nhân

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng